UCZNIOWIE Z GMINY CHEŁMEK NAUCZĄ SIĘ PŁYWAĆ – MAŁOPOLSKI PROJEKT PN. „JUŻ PŁYWAM”

W naszej Gminie od kwietnia 2024 r. rusza kolejna edycja małopolskiego projektu „Już pływam”

Uczniowie z klasy II będą mieli bezpłatną możliwość zdobycia umiejętności pływania.  Zajęcia  prowadzone będą  w 15 osobowych grupach, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w liczbie 12 godzin nauki pływania dla każdej grupy. W ramach zadania sfinansowane zostaną transport i opieka w czasie drogi  i pobytu uczniów na basenie, wstępy na basen,  instruktor pływania. Poza zdobyciem umiejętności pływania, projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa  dzieci na pływalniach lub basenach odkrytych, a także stworzenie możliwości rozważnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

Cele realizacji projektu:

 1. nabycie umiejętności pływackich,
 2. wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych,
 3. poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
 4. zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej
  w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport,
 6. promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Regulamin

WF z AWF

„Aktywny dzisiaj, dla zdrowia w przyszłości” pod tym hasłem w naszej szkole rozpoczęły się od 4 marca zajęcia Sport Klubów -Asy Tenisa.
Dzieci w każdy wtorek na dwóch jednostkach lekcyjnych wprowadzane są w arkany tenisa. Ćwiczenia motoryczne, podstawowe uderzenia techniczne,gry i zabawy to nieodłączne formy przygotowania młodego tenisisty.
Tenis dla dzieci to świetna sprawa. Na początku jest zabawą po to by rozpalić pasję i chęć do dalszej trudniejszej pracy młodego adepta tenisowego. Uczy dziecko przede wszystkim uczciwego zachowywania się, kształtuje jego postawę później, jako już dorosłego jego ,, kręgosłup moralny ,,. Jest wspaniałą okazją spędzania czasu wolnego, poznaniu ciekawych ludzi i zawiązaniu nowych przyjaźni. Przy okazji nauki samego tenisa ,jako sportu podnosimy wszystkie parametry formy fizycznej: dzieci staja się sprawniejsi, szybsi, bardziej wytrzymali oraz szybciej uczą się nowych rzeczy nie wspominając o rozwoju psychicznym. 

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

Od dnia 06.02.2024 r.  zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Zajęcia będą realizowane jeden raz w tygodniu w okresie od 06.02.2024 r. do 28.05.2024 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Regulamin zajęć

Harmonogram zajęć

 Projekt edukacji ekonomicznej „Bakcyl”

Celem projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.

W lekcjach on-line uczestniczą klasy 5,6,7,8  

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE”

Wraz z zakończeniem roku dobiegł końca projekt „Każde dziecko jest zdolne” organizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W projekcie na poziomie klas II – IV wzięło udział 8 osób, które brało czynny udział w zajęciach dodatkowych, podczas których poznaliśmy swoje mocne i słabe strony, uczyliśmy się pozytywnej samooceny, rozwijaliśmy kreatywne myślenie, poznawaliśmy techniki uławiające naukę oraz próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie kim chcemy zostać w przyszłości. Stworzyliśmy zgraną grupę, która chętnie spotykała się na cotygodniowych zajęciach i miło spędzała czas rozwijając przy tym umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. Na zakończenie projektu odbył się konkurs na prezentację sukcesu wynikającego z udziału w projekcie. Wśród wyróżnionych znalazła się Zuzanna Gałgan.

Gratulujemy!

Uczniowie z Gminy Chełmek nauczą się pływać – małopolski projekt pn. „Już pływam”

W naszej Gminie rusza kolejna edycja małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Uczniowie 4 Szkół Gminy Chełmek:  SZS-P nr 2 w Chełmku, SZS nr 1 w Chełmku, SZS w Bobrku i SZS w Gorzowie, będą mieli bezpłatną możliwość zdobycia umiejętności pływania. W programie weźmie udział  101 uczniów klas II szkół podstawowych.  Zajęcia  prowadzone będą  w 15 osobowych grupach, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w liczbie 14 godzin nauki pływania dla każdej grupy. W ramach zadania sfinansowane zostaną transport i opieka w czasie drogi  i pobytu uczniów na basenie, wstępy na basen,  instruktor pływania. Poza zdobyciem umiejętności pływania, projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa  dzieci na pływalniach lub basenach odkrytych, a także stworzenie możliwości rozważnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

Cele realizacji projektu:

 1. nabycie umiejętności pływackich,
 2. wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych,
 3. poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
 4. zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej
  w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport,
 6. promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Termin realizacji zadania: od 3 kwietnia do 29 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt projektu wyniesie 38 498,86 zł, w tym: ze wsparcia finansowego otrzymanego z Województwa Małopolskiego 11 360,00 zł, środki gminy 27 138,86 zł.

Grant nr 1

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cel zadania grantowego: wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej (laptopy, komputery, tablety).

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie zadania grantowego w wysokości: 15 000 PLN.

zAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEj

Od dnia 13.03.2023 r.  zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Zajęcia będą realizowane jeden raz w tygodniu w okresie od 13.03.2023 r. do 19.06.2023 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Regulamin zajęć

Harmonogram zajęć

Projekt „Mistrzyni Szymborska”

W naszej szkole realizujemy projekt „Mistrzyni Szymborska”. Jego celem jest upamietnienie roku Wisławy Szymborskiej poprzez prezentowanie twórczości poetki. Budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju.

Działania będą realizowane od stycznia do czerwca 2023 przez uczniów szkoły.