ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE”

Wraz z zakończeniem roku dobiegł końca projekt „Każde dziecko jest zdolne” organizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W projekcie na poziomie klas II – IV wzięło udział 8 osób, które brało czynny udział w zajęciach dodatkowych, podczas których poznaliśmy swoje mocne i słabe strony, uczyliśmy się pozytywnej samooceny, rozwijaliśmy kreatywne myślenie, poznawaliśmy techniki uławiające naukę oraz próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na pytanie kim chcemy zostać w przyszłości. Stworzyliśmy zgraną grupę, która chętnie spotykała się na cotygodniowych zajęciach i miło spędzała czas rozwijając przy tym umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. Na zakończenie projektu odbył się konkurs na prezentację sukcesu wynikającego z udziału w projekcie. Wśród wyróżnionych znalazła się Zuzanna Gałgan.

Gratulujemy!

Uczniowie z Gminy Chełmek nauczą się pływać – małopolski projekt pn. „Już pływam”

W naszej Gminie rusza kolejna edycja małopolskiego projektu „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Uczniowie 4 Szkół Gminy Chełmek:  SZS-P nr 2 w Chełmku, SZS nr 1 w Chełmku, SZS w Bobrku i SZS w Gorzowie, będą mieli bezpłatną możliwość zdobycia umiejętności pływania. W programie weźmie udział  101 uczniów klas II szkół podstawowych.  Zajęcia  prowadzone będą  w 15 osobowych grupach, pod okiem wykwalifikowanego instruktora, w liczbie 14 godzin nauki pływania dla każdej grupy. W ramach zadania sfinansowane zostaną transport i opieka w czasie drogi  i pobytu uczniów na basenie, wstępy na basen,  instruktor pływania. Poza zdobyciem umiejętności pływania, projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa  dzieci na pływalniach lub basenach odkrytych, a także stworzenie możliwości rozważnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu. 

Cele realizacji projektu:

 1. nabycie umiejętności pływackich,
 2. wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych,
 3. poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej,
 4. zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej
  w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport,
 6. promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Termin realizacji zadania: od 3 kwietnia do 29 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt projektu wyniesie 38 498,86 zł, w tym: ze wsparcia finansowego otrzymanego z Województwa Małopolskiego 11 360,00 zł, środki gminy 27 138,86 zł.

Grant nr 1

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych

10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego

Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Cel zadania grantowego: wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej (laptopy, komputery, tablety).

Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie zadania grantowego w wysokości: 15 000 PLN.

zAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEj

Od dnia 13.03.2023 r.  zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Zajęcia będą realizowane jeden raz w tygodniu w okresie od 13.03.2023 r. do 19.06.2023 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Regulamin zajęć

Harmonogram zajęć

Projekt „Mistrzyni Szymborska”

W naszej szkole realizujemy projekt „Mistrzyni Szymborska”. Jego celem jest upamietnienie roku Wisławy Szymborskiej poprzez prezentowanie twórczości poetki. Budzenie zainteresowania poezją przełomu wieków i dziedzictwem kulturowym naszego kraju.

Działania będą realizowane od stycznia do czerwca 2023 przez uczniów szkoły.

Grant nr 3

Nasza szkoła bierze udział w programie grantowym „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Jego celem jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

W dniach od 12.12.2022 r. – 16.12.2022 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja w ramach grantu na dodatkowe zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego kl. I – III
 • Koła zainteresowań –
  • zajęcia z matematyki kl. I – III
  • zajęcia z programowania kl. II i III
 • Zajęcia wyrównawcze:
  • z matematyki kl. IV
  • z matematyki kl. VI
  • z języka angielskiego kl. IV
 • Koła zainteresowań –
  • zajęcia rozwijające z matematyki kl. V
  • zajęcia z programowania kl. IV – VI
  • zajęcia z j. angielskiego kl. IV – VI

Zadanie grantowe dofinansowano ze środków RPO WM.

Poniżej w załączeniu regulamin i dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin – grant 3

Załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny grant 3

Załącznik nr 2 Rezygnacja grant 3

REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – GRANT 3 więcej informacji

Projekt „Każde dziecko jest zdolne”

Nasza szkoła zakwalifikowała się do II edycji projektu pt. „Każde dziecko jest zdolne”.
Celem  projektu jest  zapewnienie wsparcia uczniom zdolnym na I i II etapie edukacyjnym, adekwatnie do poziomu ich predyspozycji i możliwości. Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Działania projektowe są prowadzone od września 2022r. do czerwca 2023r., w tym działania w szkołach – od  listopada 2022r. do czerwca 2023r.
Szkolnymi liderami projektu ,,Każde dziecko jest zdolne’’ są Panie Martyna Szumlakowska oraz Wioletta Gurgul.

Więcej informacji

Miernik zanieczyszczenia powietrza oraz tablica informacyjna LED

W dniu 24 listopada 2022 r. na budynku naszej szkoły zainstalowano komplet urządzeń tj. miernik zanieczyszczenia powietrza i tablica informacyjna LED. Urządzenia te zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu edukacyjnego jest podniesienie świadomości uczniów nt. przyczyn powstawania smogu, sposobów ograniczania emisji zanieczyszczeń oraz korzyści, jakie niesie za sobą oddychanie czystym powietrzem. Ponadto projekt zakłada promocję postaw przeciwdziałających zmianom klimatu, które postępują w niebywale szybkim tempie. W szkole będą organizowane zajęcia edukacyjne na temat ochrony powietrza.

ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNEJ

Od dnia 1.10.2022 r.  zaczynamy zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów klas I-III. Zajęcia będą realizowane jeden raz w tygodniu w okresie od 01.10.2022 r. do 20.12.2022 r. Celem prowadzonych zajęć jest nauka zdrowego stylu życia, doskonalenie umiejętności gimnastycznych, korygowanie wad postawy oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe.

Regulamin zajęć

Zajęcia sfinansowane zostały ze środków  Gminy Chełmek.