Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkól im. Marii Konopnickiej w Gorzowie jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów danej klasy.

Jako Rada Rodziców współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami naszej szkoły. Ustawa o systemie oświaty daje nam szerokie kompetencje. Między innymi współtworzymy szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki. Opiniujemy pracę nauczycieli ubiegających się o awans. Nasz przedstawiciel wchodzi w skład komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Dyrektora Szkoły.

Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one głównie na pomoc materialną dla uczniów, nagrody w konkursach i zawodach sportowych oraz zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego podnoszących jakość nauczania naszych dzieci.

Rada Rodziców to także forum, na którym możemy wyrazić oczekiwania wobec szkoły i jej pracowników. Chcemy mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, jako środowiska, w którym nasze dzieci spędzają wiele godzin dziennie i któremu powierzyliśmy odpowiedzialność za ich edukację.

 

Numer konta Rady Rodziców:

44 8110 1023 3003 0319 7986 0001