Regulaminy


REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W skład regulaminu wchodzi:

 • I Regulamin wypożyczalni.
 • II Regulamin czytelni.
 • III Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, pracownicy administracji szkoły i rodzice.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres dwóch tygodni).
 3. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.
 5. Prośbę czytelników o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 6. W czasie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.
 7. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić.
 9. Pod koniec roku szkolnego książki (inne dokumenty) powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie.

REGULAMIN CZYTELNI

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 3. W czytelni należy zachować ciszę.
 4. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni, z dokumentów audiowizualnych. Dostęp do zbiorów jest wolny.
 5. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki (inne dokumenty) oddaje bibliotekarzowi.
 6. Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego (lektury, książki popularnonaukowe) mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.
 7. Książki i czasopisma i inne dokumenty biblioteczne należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK INTERNETOWYCH

 1. Prawo do korzystania ze stanowisk internetowych mają wszyscy czytelnicy i inne osoby zainteresowane nieodpłatnie.
 2. Korzystający ze stanowisk internetowych są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. ZABRONIONE jest samodzielne instalowanie bądź usuwanie jakichkolwiek programów czy plików, zmian konfiguracji komputera oraz parametrów jego pracy.
 4. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych, zabroniony jest CHAT, wysyłanie SMS itp.
 5. W przypadku większego zainteresowania w korzystaniu z Internetu, niż liczba dostępnych stanowisk internetowych, ogranicza się maksymalnie czas pracy przypadający na jednego użytkownika do 30 minut.
 6. Czytelni Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.
 7. ZAKAZUJE SIĘ używania prywatnych nośników danych (pendrive, CD-ROM, DVD itp.)
 8. Osoby zainteresowane korzystaniem z komputerów i Internetu muszą wpisać się do ewidencji użytkowników.
 9. Użytkownik, który nie przestrzega regulaminu może zostać pozbawiony czasowo lub na stałe możliwość korzystania ze stanowisk internetowych.
 10. W przypadku uszkodzeń komputera wynikającego z nieprzestrzegania regulaminu ma prawo obciążyć użytkownika kosztami naprawy.
 11. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

Opracowała: Monika Matejek-Basoń