ukash Ukash Satın Almak İçin Doğru adrestesiniz. En ucuz en güncel ukash kart satışı bu adreste. Her zaman kaliteli pin numarası almak için mutlaka bize ulaşın. Ukash 19 haneli bir kartdır. Bu kart ile bir çok siteden alış veriş yapabilmektesiniz. -
Regulamin Samorządu Uczniowskiego PDF

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SAMORZĄDOWY ZESPOŁ SZKÓŁ w GORZOWIE

im. Marii Konopnickiej

PODSTAWA PRAWNA:

1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( z późniejszymi zmianami)

2. Statutu Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie im. M. Konopnickiej


REGULAMIN ZAWIERA:

I. Postanowienia ogólne

II. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

III. Organy Samorządu Uczniowskiego

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

V. Tryb przeprowadzania wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego

VI. Tryb i zasady wydawania opinii przez Samorząd Uczniowski

VII. Postanowienia końcowe.


Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Samorząd Uczniowski działa zgodnie z wyżej wymienionymi podstawami prawnymi

§ 2

Samorząd Uczniowski ( w skrócie Samorząd lub SU) tworzą wszyscy uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie im. M. Konopnickiej

§ 3

Zasady pracy Samorządu Uczniowskiego ustala niniejszy Regulamin

§ 4

Samorząd Uczniowski prowadzi gazetkę ścienną.


Rozdział II . Kompetencje Samorządu Uczniowskiego

§ 5

Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Dyrektorowi Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie oraz Radzie Pedagogicznej we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2) Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspakajania własnych zainteresowań;

4) Prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

5) Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

6) Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§ 6

Samorząd Uczniowski prowadzi coroczną zbiórkę pieniędzy w ramach akcji „Góra grosza"

§ 7

Samorząd Uczniowski ma prawo do organizowania imprez za symboliczną opłatą, ale środki uzyskane w ten sposób mają być wykorzystane na rzecz wszystkich członków Samorządu, a wszystkie pozyskane fundusze są dokumentowane.


Rozdział III. Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 8

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) Samorząd klasowy

2) Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą wszyscy przewodniczący klas

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego ( Przewodniczący Szkoły i Zastępca Przewodniczącego Szkoły, Protokolant.)

§ 9

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1) Samorząd klasowy:

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracuje z Zarządem SU

b) Organizuje wewnętrzne życie klasowe we współpracy z wychowawcą

c) Wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy

d) Organizuje , jeśli zaistnieje taka potrzeba pomoc koleżeńską.

2) Rada Samorządu Uczniowskiego;

a) uchwala Regulamin SU

b) podejmuje uchwały w sprawie zmian w Regulaminie

c) ustala i zatwierdza plan na dany rok szkolny

d) wydaje opinię

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a) kieruje pracą SU

b) wykonuje uchwały Rady SU

c) czuwa nad terminowością działań

d) organizuje imprezy

e) występuje z wnioskami do Dyrektora i Rady Pedagogicznej

f) czuwa nad finansami SU


Rozdział IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

§ 10

Samorząd klasowy jest wybierany przez uczniów klasy zwykłą większością głosów ,

w obecności 2/3 stanu klasy. Wybór ten jest organizowany na początku każdego roku szkolnego.

§ 11

Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego

§ 12

Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany spośród uczniów Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Głosowanie to odbywa się na koniec roku szkolnego, a wyłoniony w ten sposób Zarząd obejmuje swoją funkcje od nowego roku szkolnego.

Nad prawidłowością wyborów czuwa 3 osobowa komisja, której członkami są: opiekun SU oraz 2 uczniów nie kandydujących w wyborach

Głosowanie poprzedzone jest uczciwą kampanią wyborczą , która nie może zakłócać pracy szkoły.

§ 13

Kandydaci do Zarządu Samorządu Uczniowskiego muszą spełniać następujące warunki:

1) uzyskiwać co najmniej dobre wyniki w nauce

2) posiadać co najmniej dobrą ocenę z zachowania proponowaną na koniec roku oraz w I semestrze bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku szkolnego.

§ 14

Członkami Zarządu zostają uczniowie, którzy w wyniku głosowania uzyskały największą ilość głosów, z uwzględnieniem podziału Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

§ 15

Kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok


Rozdział V. Tryb przeprowadzania wyborów opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§ 16

Samorząd Uczniowski ma dwóch opiekunów:

1) nauczyciel wybrany przez Radę Pedagogiczną spośród swojego grona

2) nauczyciel wybrany przez uczniów w głosowaniu równym i tajnym spośród kandydujących nauczycieli.

§ 17

Kandydujący na opiekuna SU nauczyciel powinien:

1) pracować w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie w wymiarze przynajmniej ½ etatu

2) mieć roczną przerwę od chwili ostatniego pełnienia funkcji opiekuna SU

§ 18

Opiekunem SU wybieranym przez uczniów , zostaje nauczyciel, który zdobył największą ilość głosów oraz wyrazi zgodę na objęcie tej funkcji.

Głosowanie odbywa się w tym samym terminie co wybory Zarządu SU.

Opiekun SU wybierany przez Radę Pedagogiczną jest wyłaniany na czerwcowej konferencji klasyfikacyjnej.

§ 19

Kadencja opiekunów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.


Rozdział VI. Tryb i zasady wydawania opinii przez Samorząd Uczniowski

§ 20

Zarząd SU przedstawia wymaganą opinię Rady SU w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

§ 21

W przypadku braku wyczerpujących informacji wśród członków Rady SU na temat opiniowanych spraw – Przewodniczący SU powinien uzyskać dodatkowe informacje od uczniów lub Rady Pedagogicznej.

§ 22

Przewodniczący Szkoły przedstawia organowi lub osobie , która wystąpiła o opinię, dokument – opinię , podpisany przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego i opiekuna SU.


Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

§ 23

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

§ 24

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada Samorządu Uczniowskiego w głosowaniu jawnym.

§ 25

Regulamin Samorządu Uczniowskiego wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 
Top free joomla themes, business hosting.

Kontakt

 

Samorządowy Zespół Szkół
im. Marii Konopnickiej
w Gorzowie
32-660 Chełmek
ul. Szkolna 3, Gorzów
tel/fax: (033) 846-14-75

mail: sekretariat@szsgorzow.pl

Galeria Zdjęć

Prace uczniów

 

ORIGAMI

Nagrody dla uczniów "Wiktory"

statuetka

"Przyjaciel szkoły"


 DSC4641

Cytaty

Arystoteles

"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki można dać dziecku jest wykształcenie"

Zegar

Data

Statystyka

Odsłon : 210562