GRANT NR 3

REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH GRANT 3. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Uczestnicy:  8 uczniów z klas I-III

Prowadząca: Izabela Wyskwar

Celem zajęć wyrównawczych z języka angielskiego było opanowanie przez uczniów podstaw komunikacyjnych języka, zaznajomienie, poszerzenie wiedzy w zakresie sprawności kulturoznawczej oraz przygotowanie i zmotywowanie do dalszej nauki języka angielskiego w kolejnych etapach edukacyjnych.

W trakcie zajęć uczniowie rozwijali umiejętności rozumienia poleceń, a także reagowania na nie, kształtowali poprawą wymowę i intonację oraz usprawniali umiejętność komunikacji.

MATEMATYCZNE KOŁO ZAINTERESOWAŃ DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Uczestnicy:  10 uczniów z klas I-III

Prowadząca: Małgorzata Borkowska

Założenia ogólne:

Zajęcia z edukacji matematycznej realizowane były 1 x w tygodniu przez 2 godz. w ramach dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów klasy I–III. W zajęciach wzięło udział 10 uczniów, którzy systematycznie uczęszczali na matematykę. Odbyło się 27 godz. zajęć. W zajęciach brali udział uczniowie, którzy chcieli rozwijać swoje zainteresowania matematyczne, ale i uczniowie słabsi, którzy poprzez udział w grach i zabawach matematycznych wzmacniali wiarę we własne siły, możliwości i umiejętności.

Cele zajęć:

 • rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 • doskonalenie sprawności rachunkowej,
 • uczenie matematycznego porządku,
 • uczenie wyciągania wniosków z wykonywanych ćwiczeń,
 • rozwijanie wytrwałości w dochodzeniu do poprawnego rozwiązywania zadania,
 • poszerzanie horyzontów myślenia,
 • rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej,
 • zachęcanie do rozwiązywania łamigłówek, krzyżówek, rebusów,
 • uczenie tworzenia nowych wersji zadania, poprzez zmianę warunków w nim zawartych,
 • uczenie dostrzegania w treści zadania informacji nie podanych wprost,
 • wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym (zegar, kalendarz, jednostki czasu, miary, pojemności, liczenie pieniędzy),
 • uczenie niekonwencjonalnych sposobów dochodzenia do poprawnego wyniku,
 • wzmacnianie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań i stwarzania możliwości odnoszenia sukcesów,
 • czytanie poleceń ze zrozumieniem i czytanie informacji.

Metody pracy

W programie wykorzystano metody aktywne, które stosowane w praktyce szkolnej ułatwiają pracę uczniów. Ich założeniem jest przewaga uczenia się nad nauczaniem, a więc większe zaangażowanie uczniów w proces dydaktyczny. Metody te sprzyjają samodzielnemu zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy.

Umiejętności ucznia po realizacji programu

Uczeń powinien:

 • definiować i analizować problem matematyczny – stawiać właściwe pytania, wykonywać w pamięci proste obliczenia, mierzyć długości i pojemności oraz ważyć przedmioty, zamieniać podstawowe jednostki miar, wykonywać obliczenia zegarowe i kalendarzowe,
 • dostrzegać w zadaniach prawidłowości (porządkować, klasyfikować, uogólniać dane), poprawnie zapisywać przeprowadzone obliczenia,
 • twórczo współpracować w zespole, grupie, wykorzystywać zbiorowe doświadczenie,
 • podejmować kolejny wysiłek, nie zrażając się uprzednim niepowodzeniem,
 • podejmować działania służące samodoskonaleniu i rozwijaniu własnych zainteresowań.

KOŁO ZAINTERESOWAŃ – ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA DLA KLAS I-III

Uczestnicy:  15 uczestników z klas I-III

Prowadzący: Damian Łękawa

Koło zainteresowań rozwijało kompetencje informatyczne z programowania i robotyki oraz automatyki. Podnosiło takie kompetencje jak: logiczne i algorytmiczne myślenie, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, szukanie optymalnych rozwiązań. Zajęcia rozwijały także  przestrzenną wyobraźnię, poczucie własnej wartości, rozbudzały zainteresowania i znajomość języka angielskiego. Uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystali z klocków lego WeDo, Ozobotów, gry edukacyjnej Scottie Go, aplikacji do programowania PixBlocks oraz robotów Photon. W zajęciach uczestniczyło 15 uczniów w dwóch grupach. Zajęcia odbywały się w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Zajęcia odbywały się dwa  raz w tygodniu.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV

Uczestnicy:  7 uczniów z klas IV

Prowadząca: Joanna Fedecka

Celem zajęć wyrównawczych z językach angielskiego w ramach realizacji Grantu 3 było powtórzenie bieżącego materiału, usystematyzowanie wiedzy oraz ćwiczenie i utrwalenie poznanego materiału głównie poprzez dialogi i gry językowe, tak aby uczestnicy zajęć wyrównali braki oraz zrównali swój poziom językowy z pozostałą częścią klasy.

W czasie zajęć uczniowie powtarzali struktury leksykalno-gramatyczne, wchodzili w interakcje, stosowali w praktyce poznane zasady i ulepszali głównie umiejętności komunikacyjne.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY IV

Uczestnicy:  8 uczniów z klas IV

Prowadząca: Maria Kondal

Celem zajęć było wyrównywanie braków z matematyki oraz poprawę wyników nauczania i kształcenia. Uczniowie rozwiązywali różne zadania, których zakres dotyczył materiału omawianego na lekcjach. Dzieci grały w gry logiczne, odkodowywały obrazki, układały domino matematyczne, pracowali na kartach pracy, korzystali ze stron internetowych.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY V

KOŁO ZAINTERESOWAŃ – ZAJĘCIA Z PROGRAMOWANIA DLA KLAS IV-VI

Uczestnicy:  10 uczniów

Prowadzący: Damian Łękawa

Koło zainteresowań rozwijało kompetencje informatyczne z programowania i robotyki oraz automatyki. Podnosiło takie kompetencje jak: logiczne i algorytmiczne myślenie, kreatywność, umiejętność pracy w grupie, szukanie optymalnych rozwiązań. Zajęcia rozwijały także  przestrzenną wyobraźnię, poczucie własnej wartości, rozbudzały zainteresowania i znajomość języka angielskiego. Uczniowie uczestniczący w zajęciach korzystali z klocków lego Mindstorms, Ozobotów, gry edukacyjnej Scottie Go, aplikacji do programowania PixBlocks oraz robotów Photon. W zajęciach uczestniczyło 10 uczniów. Zajęcia odbywały się w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu.

KOŁO ZAINTERESOWAŃ – ZAJĘCIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V

KOŁO ZAINTERESOWAŃ – ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI

Uczestnicy:  10 uczniów z klas IV-VI

Prowadząca: Joanna Fedecka

Celem zajęć rozwijających było poszerzanie umiejętności językowych, rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych, z dużym naciskiem na doskonalenie umiejętności prezentowania efektów swojej pracy oraz umiejętności pracy w grupie.

Na zajęciach zastosowano różne narzędzia pracy, m. in.:
– projekt językowo-plastyczny (Szkoła Przyszłości),
– wywiad (przeprowadzanie wywiadu i uczestniczenie w nim),
– tworzenie gazetki szkolnej,
– przedstawienie teatralne (The Lion and The Ostrich)
– literatura / film (czytanie/oglądanie The Secret Life of Pets oraz dyskusja),
– gry językowe (np. Escape Room).