Projekty i programy

„ Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim ekologicznym programie edukacyjnym „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Celem programu jest edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym.

Przedszkole realizuje wybrane działania ekologiczne w oparciu o książeczki dla każdego dziecka w wieku od 3- 6 lat „ Jestem Kubusiowym przyjacielem”z grami i zabawami oraz poradami, które pomagają utrwalić wiedzę o tym jak chronić środowisko oraz tematyki :

oszczędzaj energię

oszczędzaj wodę

chroń przyrodę

chronione kwiaty, ssaki, ptaki

leśne drzewa: iglaste i liściaste

warzywa

owoce

dbaj o swoją okolicę

Podsumowaniem realizacji programu będzie „Dzień Marchewki” oraz quiz wiedzy ekologicznej zorganizowany w grupie dzieci 5 ,6 letnich.

 

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

 

W miesiącu czerwcu odbyła się edukacja ekologiczna w szkołach Gminy Chełmek – pt: „ Mamo, tato chce oddychać czystym powietrzem”. W warsztatach uczestniczyły dzieci wieku od 3 do 6 lat. 
Celem spotkań było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym poprzez stosowanie atrakcyjnych dla nich form edukacji w przedszkolu. Stwarzanie możliwości poznawania poprzez odkrywanie, eksperymentowanie, przeżywanie i poszukiwanie.
Uświadamianie, że każde nasze działanie wywiera wpływ na otoczenie. Uświadomienie roli powietrza w życiu człowieka i innych organizmów. Podejmowanie działań chroniących zdrowie własne i najbliższego otoczenia.

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej pt: „Czyste powietrze wokół nas”

 

Założenia programu:

Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

Cele główne programu:

Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Szczegółowe cele programu:

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Struktura programu:

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

  1. WYCIECZKA
  2. CO I DLACZEGO DYMI?

III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?

  1. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
  2. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

 


Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków –
„Akademia Aquafresh – bicie rekordu Guinnessa”

 

Dzieci w liczbie 47 z Przedszkola w Gorzowie wraz z przedszkolakami z całej Polski w dniu 30 września 2014 r. wzięło udział w akcji ustanowienia rekordu Guinnessa w największej liczbie osób myjących zęby w tym samym czasie w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków ,,Akademia Aquafresh”. Łącznie zęby  wyszczotkowało 257 500 dzieci.

 

Owoce w szkole”- realizacja programu

w grupie dzieci 5,6 letnich

Cel programu:

Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.

Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.

Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę.

Geneza programu:

W Unii Europejskiej nadwagę ma około 22 mln dzieci, a ponad 5 mln z nich cierpi na otyłość. Według przewidywań liczba ta każdego roku będzie rosnąć o kolejnych 400 tys. dzieci. Ważną rolę w zwalczaniu tego problemu może odegrać poprawa sposobu odżywiania, w szczególności spożywanie odpowiednich ilości owoców i warzyw. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca codzienne spożycie 400 gramów owoców i warzyw na osobę, jednakże większość Europejczyków nie osiąga tego celu, a tendencja zniżkowa jest szczególnie widoczna u młodych ludzi. Program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole” powstał jako jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej zmierzających do poprawy stanu zdrowia i sposobu odżywiania dzieci oraz redukcji ryzyka poważnych problemów zdrowotnych na późniejszym etapie życia.

Program został uruchomiony w Unii Europejskiej od roku szkolnego 2009/2010. Bierze w nim udział większość państw członkowskich UE, w tym również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%).

Na czym polega program?

Program ma na celu ukształtowanie wśród dzieci trwałego nawyku spożywania owoców i warzyw, poprzez udostępnianie dzieciom owoców i warzyw oraz specjalne działania edukacyjne promujące zdrową dietę oraz styl życia.

Program skierowany jest do dzieci 5,6 letnich, uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci otrzymują kilka razy w tygodniu porcje owocowo-warzywne, które spożywają w szkole. Dzieciom udostępnia się:

świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

świeże warzywa (marchew, paprykę słodką, rzodkiewki),

soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

Ponadto szkoły podstawowe uczestniczące w programie realizują skierowane do dzieci specjalne zajęcia o charakterze edukacyjnym dotyczące zdrowego odżywiania.

Minimum wysiłku dla szkoły – maksimum korzyści dla uczniów.

Koncepcja programu została opracowana w taki sposób, aby program przyniósł jak najwięcej korzyści dzieciom, a jednocześnie nie stanowił zbyt dużego obciążenia organizacyjnego dla szkoły:

Kształtuje u dzieci i młodzieży nawyk regularnego spożywania różnorodnych owoców i warzyw poprzez zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do owoców i warzyw, zalecanych do spożycia w codziennej diecie,

Owoce i warzywa spożywane są w grupie, wśród rówieśników, co sprzyja utrwalaniu się pozytywnych nawyków żywieniowych i przełamywaniu niechęci przed jedzeniem określonych produktów,

Program stanowić może element różnorodnych inicjatyw edukacyjnych realizowanych w szkole, dotyczących prawidłowego odżywiania oraz zdrowego stylu życia, w szczególności poprzez realizowane w ramach programu działania edukacyjne.

 

 

Projekt edukacyjny „ Lekcje z natury’.

 

Dzieci 5, 6 letnie uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Lekcje z natury”.

 

Jest to program na temat różnorodności przyrodniczej. Udział w projekcie polega na przeprowadzeniu razem z dziećmi proponowanych, punktowanych zadań.

Dzieci w trakcie zajęć przede wszystkim odkryją i zrozumieją jak ważna jest różnorodność biologiczna świata, nauczą się ją dostrzegać wokół i chronić.

 

 

Realizacja programu „Ćwiczyć każdy może”

w grupie dzieci 5,6 letnich oraz

w grupie dzieci 4 letnich

 

Nasze przedszkole ( „zerówka” oraz grupa dzieci 4 letnich) włączyło się do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

Plan działań w ramach programu:

  1. „Ćwiczyć każdy może”- ćwiczenia aerobowe. ( grudzień )
  2. „Ćwiczyć każdy może”- gimnastyka przedszkolaka, zestawy ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 5,6 letnich oraz 4 letnich. ( grudzień  – marzec )
  3. „Ćwiczyć każdy może”- taniec formą ruchu- zabawa taneczna z rodzicami. (styczeń)

4.„Ćwiczyć każdy może”- ćwiczenia Weroniki Sherborne z mamami.( luty)

5.„Ćwiczyć każdy może”- zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza. (marzec)

6.”Ćwiczyć każdy może”- ” Moja sportowa rodzinka”-konkurs literacki z zakresu aktywnego trybu życia dla dzieci i rodziców.( marzec)

7..„Ćwiczyć każdy może”- przedszkolne mini igrzyska olimpijskie. ( marzec)

 Podejmujemy także następujące działania na rzecz aktywności fizycznej:

1.Organizujemy ciekawe zajęcia ruchowe.

2.Angażujemy całą społeczność przedszkola do zabaw i ćwiczeń ruchowych.

3.Promujemy zasady bezpieczeństwa podczas zabaw w przedszkolu oraz na powietrzu.

4.Doskonalimy swoje umiejętności w zakresie kultury fizycznej.

Artykuły dla rodziców:

  1. „O prawidłowości rozwoju motoryczności”.
  2. „Znaczenie ruchu dla rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym”.
  3. „Rozwój ruchowy”:

– dziecka 4 letniego,

– dziecka 5 letniego,

– dziecka 6 letniego.

 

 

Realizacja programu „Wyspa” w Przedszkolu w Gorzowie.  

 

Od stycznia do czerwca 2011 roku w oddziale przedszkolnym „zerówka” realizowany był projekt pt. „Spotkania na wyspie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjentami projektu były dzieci w wieku 5 i 6 lat z przedszkola w Gorzowie.

W ramach działań projektowych, poza godzinami zajęć w przedszkolu przeprowadzono program „Wyspa” uczącego najmłodszych poznawania świata, wykonywania prostych doświadczeń i eksperymentów naukowych oraz innych działań mających na celu rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia dzieci.

Na zajęcia uczęszczało 18 dzieci. Odbyło się 60 spotkań zakończonych ” Piknikiem rodzinnym”.

Szkolenia, spotkania i wspólne działania rodziców, dzieci i nauczyciela pozwoliły na wdrożenie innowacyjnych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Za sukces projektu uważa się pozyskanie 30% ojców zaangażowanych w proces edukacji i wychowania dzieci.

Projekt spotkał się z pozytywnymi opiniami wszystkich zainteresowanych. Przyczynił się do zwiększenia u dzieci ciekawości otaczającego świata. Rozbudził chęci odkrywania tajemnic, jakie się przed nimi stawia. Ukształtował pozytywne przekonania na temat czytania oraz procesu uczenia się, a przede wszystkim na temat obrazu samego siebie poprzez wzmacnianie postawy „…że dam sobie radę w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji”.

Rodzice bardzo zaangażowali się w realizację projektu poprzez codzienne czytanie dziecku książek, gry i zabawy kartami z wyrazami oraz eksperymentowanie. W wyniku przeprowadzonych indywidualnych rozmów z rodzicami jednoznacznie wynika, iż zostały zaspokojone ich oczekiwania w związku z innowacyjnym programem nauczania.