Samorządowy Zespół Szkół w Gorzowie

 

 WITAMY NA STRONIE NASZEJ SZKOŁY

 

 

dzieci1

 

Aktualności

 

życzenia

 

Zakończenie roku szkolnego


Zbliża się najbardziej wyczekiwany czas dla uczniów ... WAKACJE.

Ze względu na stan epidemiologiczny panujący w naszym kraju zakończenie roku szkolnego 2019/2020  w dniu 26 czerwca 2020 r. będzie przebiegać w zmienionej formie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Bardzo prosimy wszystkich o zapoznanie się z harmonogramem odbioru świadectw oraz procedurami obowiązującymi w tym czasie w naszej szkole.

Harmonogram spotkań z wychowawcami w dniu 26.06.2020r.

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ODBIERANIA  ŚWIADECTW

W piątek 26.06.2020 r. o godz. 18.20  w Kościele w Gorzowie odbędzie się
Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego 

 


 

wybory

 

 

Na stronie www szkoły umieszczamy plakaty wyborcze kandydatów, można je jeszcze dosłać
i spróbować swoich sił.

 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się 26.06.2020 w tradycyjny sposób z zachowaniem reżimu sanitarnego podczas rozdania świadectw


OGŁOSZENIE!!!

 

Dni: 12 czerwca 2020- piątek oraz 16, 17, 18 czerwca 2020- egzaminy ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.

W tym czasie na platformie ftp nie będą umieszczane materiały dydaktyczne do nauki zdalnej.

Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu

 


OGŁOSZENIE !!!

 

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym

w Gorzowie

 


 

 

ksiazkizZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

 

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce oraz mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, rodziców rozpoczęliśmy zwrot książek i podręczników do biblioteki szkolnej zgodnie z ustalonymi procedurami.

Prosimy o terminowy zwrot książek/lektur wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Książki są przyjmowane codziennie w godzinach pracy szkoły (8.00-15.00)
w wyznaczonym miejscu w szkole (szatnia) w obecności pracownika szkoły.

Podręczniki będą odbierane przez bibliotekarza w bibliotece szkolnej w godz. 8.00 - 12.00 w dniach:

15 czerwca - klasy II i III

16 czerwca - klasy V i VI

17 czerwca - klasa VIII

Będą przyjmowane tylko całe komplety podręczników ( bez religii). Podręczniki zniszczone lub zagubione należy odkupić.

Podręczników nie oddają uczniowie klasy I, IV, VII


Konkurs internetowy - "Historia pieniądza"

 

więcej informacji
Kody + instrukcja


Wakacje ze Świetlicą Środowiskową dla dzieci
z gminy Chełmek

 

Więcej informacji

Karta zgłoszenia wraz z dokumentacją do wypełnienia - zgłoszenie
do dnia 17 czerwca 2020 roku.


Konsultacje indywidualnych i grupowych
dla uczniów !!!

 

Od dnia 01 .06. 2020 r. w szkole będą prowadzone konsultacje indywidualne lub grupowe dla wcześniej zgłoszonych uczniów.

Zgodnie z zaleceniem GIS w szkole wprowadzony zostaje reżim sanitarny.

 

Rodzice, którzy zdecydowali o udziale dzieci w konsultacjach indywidualnych lub grupowych zobowiązani są do zapoznania się
z obowiązującymi procedurami.

 

W dniu, w którym odbywają się konsultacje indywidualne lub grupowe uczeń musi dostarczyć stosowne dokumenty, podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna:

1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów  o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie ucznia do Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie
w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (jednorazowo) – załącznik nr 1;

2. Deklaracji  rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się 
z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania (jednorazowo) –
załącznik nr 2;

 

3. Zgody na pomiar temperatury dziecku (jednorazowo) – załącznik nr 3;

 

4. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – załącznik nr 4;

 

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie ucznia na konsultacje organizowane w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie.

 Harmonogram konsultacji

 WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY PLACU ZABAW

 


 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO - MAMO!!!

 

ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

 

W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce oraz mając na względzie bezpieczeństwo uczniów, rodziców i nauczycieli, rozpoczynamy proces zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.

OD 26 MAJA –ZWROT KSIĄŻEK I LEKTUR

Uprzejmie prosimy o przejrzenie biurek, szafek i półek w celu odszukania wszystkich wypożyczonych lektur i innej literatury. Książki te (opatrzone podpisem na osobnej kartce) należy składać w specjalnym do tego celu przygotowanym kartonie w obecności bibliotekarza lub pracownika szkoły na stoliku w szatni w godzinach pracy szkoły.

OD 15 CZERWCA – ZWROT PODRĘCZNIKÓW

Prosimy uczniów oraz rodziców i opiekunów o przygotowanie się do procedury przyjmowania książek i podręczników. Będą przyjmowane tylko całe komplety podręczników (bez religii). Podręczniki zniszczone i zagubione należy odkupić. 

 PROCEDURY ZWROTÓW KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

 

      

ZWROT KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

Skrót

  1. Wypożyczone książki, lektury (opatrzone podpisem na osobnej kartce) zostaw w specjalnym pudełku na stoliku w szatni szkolnej w obecności pracownika szkoły (termin od 26 maja).
  2. Zniszczony lub zgubiony podręcznik odkup.
  3. Przygotuj podręcznik do zwrotu – usuń okładki, napraw, wyjmij notatki, przynieś cały komplet.
  4. Przyjdź do szkoły w wyznaczonym terminie.
  5. Harmonogram zwrotu podręczników – termin od 15 czerwca.

Podczas całej procedury zakryj usta i nos, zdezynfekuj ręce, zachowaj dystans

 


Harmonogram konsultacji dla uczniów klasy VIII

 

Od 25 maja w szkole prowadzone są konsultacje indywidualne i grupowe
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty.

Harmonogram konsultacji

Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w konsultacjach jest podpisanie przez rodziców stosownych oświadczeń (do pobrania na stronie internetowej szkoły - poniżej załączniki - lub do podpisania na terenie szkoły – koniecznie przed rozpoczęciem konsultacji).


WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW uczniów klas I-III oraz klasy VIII

 

 

Od dnia 25 maja 2020r. nasza szkoła wznowi swoją działalność w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie. Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia
z codziennej realizacji propozycji zamieszczanych przez nauczycieli na
edukacyjnej platformie ftp. 

Zgodnie z zaleceniem GIS w szkole wprowadzony zostaje reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy:

obowiązują stałe godziny przyprowadzania i odbierania uczniów klas I-III – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem ( od godz. 8.00 do godz. 15.00 )

• nie obowiązują dotychczasowe podziały grupowe;

Rodzice, którzy wcześniej potwierdzili wolę uczęszczania ucznia na zajęcia opiekuńcze oraz konsultacje zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami:

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ  IM. M. KONOPNICKIEJ W GORZOWIE

 

W dniu przyprowadzenia ucznia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rodzice mają obowiązek dostarczania do placówki stosownych dokumentów, podpisanych przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów oraz uczniowie klasy VIII przychodząc na konsultacje z nauczycielami dostarczają do placówki:

 

 1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów  o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie ucznia do Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (jednorazowo) – załącznik nr 1;

 

2. Deklaracji  rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się 
z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania (jednorazowo) –
załącznik nr 2;

 

3. Zgody na pomiar temperatury dziecku (jednorazowo) – załącznik nr 3;

 

4. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – załącznik nr 4;

 

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie ucznia na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w Samorządowym Zespole Szkół w Gorzowie.

 Harmonogram zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III

 WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY PLACU ZABAW

 


Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 

od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
go o świadectwo ukończenia szkoły. 

 

od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 


WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW !!!

 

Od 25 maja 2020 r. wznawiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
dla uczniów klas I-III. Wprowadza się konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII.

 

Od 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla pozostałych uczniów (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, zostaną ustalone dyżury nauczycielskie w szkole).

Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie.


Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia z codziennej realizacji treści zamieszczanych przez nauczycieli na edukacyjnej platformie ftp.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest spełnienie wytycznych zawartych
w wewnętrznych Procedurach i rozporządzeniu MEN.
Godziny zajęć zostaną ustalone po weryfikacji zgłoszeń.

 

 


Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego

 

Logotypy 1644x156

 

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.
Wartość projektu wynosi 69 991,92 zł, w tym:
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 59 234,16 zł,
– środki z budżetu państwa 10 757,76 zł.

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:

dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych.

– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,

– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:
6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,

– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,


Ministerstwo Edukacji Narodowej – Przygotowania do egzaminów zewnętrznych 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty w 2020 r.

WYTYCZNE


Ministerstwo Edukacji Narodowej – wytyczne GIS, MZ i MEN 

 

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

WYTYCZNE


Komunikat dla Rodziców dzieci przedszkolnych !!!

 

 

Od dnia 18 maja 2020r. nasze przedszkole wznowi swoją działalność w zakresie
zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie. Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia z codziennej realizacji propozycji zamieszczanych przez nauczycieli na Stronie Internetowej przedszkola.

Do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców czynnie pracujących, z których pierwszeństwo,
zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy:

obowiązują stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem

• nie obowiązują dotychczasowe podziały grupowe;

 

Rodzice, którzy wcześniej potwierdzili wolę uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńcze zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami:

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GORZOWIE

 

W dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rodzice mają obowiązek dostarczania do placówki stosownych dokumentów, podpisanych przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów:

 

1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów  o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (jednorazowo) – załącznik nr 1;

 

2. Deklaracji  rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się 
z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania
(jednorazowo) – załącznik nr 2;

 

3. Zgody na pomiar temperatury dziecku (jednorazowo) – załącznik nr 3;

 

4. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – załącznik nr 4;

 

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w Przedszkolu Samorządowym w Gorzowie.

 

 WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY PLACU ZABAW


WAŻNY KOMUNIKAT
dla Rodziców dzieci przedszkolnych

 Zarządzenie Dyrektora


KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

„POCZTÓWKA DO NIEBA"

więcej informacji

 


KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

„POCZTÓWKA DO NIEBA"

więcej informacji


Uwaga ósmoklasiści!

 

Rejestracja elektroniczna kandydatów

będzie trwała od 15 czerwca do 4 sierpnia.

 


WAŻNY KOMUNIKAT
dla Rodziców dzieci przedszkolnych
 

 Zarządzenie Dyrektora


Nowe terminy egzaminu ósmoklasisty

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o nowym terminie egzaminu ósmoklasisty. Egzamin  będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,
do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Dlatego nadal będzie prowadzone kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.


INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY VIII
szkoły podstawowej

na rok szkolny 2020/2021


 

Konkursy plastyczne proponowane przez bibliotekę szkolną


 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,
do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym
w jednostkach systemu oświaty. Dlatego nadal będzie prowadzone kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

 

 


Szkoła z TVP
 

 


Komunikat do rodziców i uczniów

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie s
zczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się od 25 marca kształcenie na odległość:


• na stronie internetowej szkoły zamieszczone będą lekcje na każdy dzień w systemie plików FTP


• materiały z poszczególnych przedmiotów będą pojawiać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,


• uczniowie mają obowiązek systematycznego, codziennego zapoznawania się z zamieszczonymi materiałami (przyswojenie wskazanych treści, wykonanie zadań proponowanych przez nauczyciela),


• uczniowie mogą na bieżąco konsultować się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego

 

WAŻNE!
Prosimy rodziców o czuwanie nad zasadami bezpiecznego
i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

 

 


 

 Pedagog Szkolny

 

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie wszelkie pytania do pedagoga szkolnego w zakresie porad i konsultacji wynikających z potrzeb związanych ze szkołą oraz z różnych innych sytuacji życiowych proszę kierować przez dziennik elektroniczny.

 

 Pedagog szkolny


WAŻNA INFORMACJA!!!

 

 

egzamin-


Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów.
Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki
i angielskiego, o 15:00- rozwiązania!

W linku poniżej znajdują się materiały dla 8-klasistów

 http://www.cke.gov.pl

 

 


Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

 

 

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz
z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli
i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!

 

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli

 

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

Oferta programowa

eszkola.tvp

eszkola.tvp 

Ciekawe pomysły na zabawę z młodszymi dziećmi

 

książeczka o koronawirusie

matematyczne zoo

lekcje w-fu w domu

dyktanda online

szalone liczby

e-przedszkolaki

moje dzieci kreatywne

Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna cz.1  i cz. 2

 

Kilka słów od pedagoga szkolnego

 

 

 BIBLIOTEKA   SZKOLNA   poleca

 

Lektury szkolne

 

Ogólnopolska akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego 

więcej informacji

 GrafikaDoZamieszczenia

 

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

Od 16.03.2020 do 25.03.2020r.

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE BĘDĄ ZAMKNIĘTE

/nie będą się odbywać zajęcia edukacyjne, wychowawcze
i opiekuńcze/.

 

Uczniowie w tym czasie powinni  przebywać w domu

 

 

OGŁOSZENIE!!!

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

porozmawiaj z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody
i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,


♦ rodzicu, nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,

♦ pamiętaj, że jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,

♦ sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych –
tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

Jak skutecznie myć ręce ?

 

kichanie2 

 

 

 
ukash Ukash Satın Almak İçin Doğru adrestesiniz. En ucuz en güncel ukash kart satışı bu adreste. Her zaman kaliteli pin numarası almak için mutlaka bize ulaşın. Ukash 19 haneli bir kartdır. Bu kart ile bir çok siteden alış veriş yapabilmektesiniz. -
Top free joomla themes, business hosting.

Kontakt

 

Samorządowy Zespół Szkół
im. Marii Konopnickiej
w Gorzowie
32-660 Chełmek
ul. Szkolna 3, Gorzów
tel/fax: (033) 846-14-75

mail: sekretariat@szsgorzow.pl

Galeria Zdjęć

Prace uczniów

 

ORIGAMI

Nagrody dla uczniów "Wiktory"

statuetka

"Przyjaciel szkoły"


 DSC4641

Cytaty

Jan Paweł II

" Kto ma serce pełne miłości -
zawsze ma coś do dania"

Zegar

Data

Statystyka

Odsłon : 210319