ukash Ukash Satın Almak İçin Doğru adrestesiniz. En ucuz en güncel ukash kart satışı bu adreste. Her zaman kaliteli pin numarası almak için mutlaka bize ulaşın. Ukash 19 haneli bir kartdır. Bu kart ile bir çok siteden alış veriş yapabilmektesiniz. -
Rekrutacja
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 PDF

 

2000px-POL Chełmek COA.svg


Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2020/2021:

 

- do Przedszkola Samorządowego

szczegółowe informacje na stronie przedszkola

 

- do klasy I Szkoły Podstawowej

 

Rekrutacja

do klasy pierwszej szkoły Podstawowej

W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ IM.MARII KONOPNICKIEJ W GORZOWIE na rok szkolny 2020/2021

 


Informację opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm )

 

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają sięprzyjęcie do klasy I (rok urodzenia 2013) – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka. (Załącznik nr 1)

 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. (Załącznik nr 2).

 

3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat,ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

– ZarządzeniE nr 0050.240.2020 Burmistrza Chełmka z dnia 20 stycznia 2020r.

 

4. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej

wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od       09.03.2020 r.

do       16.03.2020 r.

do godz. 1500

 

 

od     04.05.2020 r.

do     08.05.2020 r.

do godz. 1500

 

2.

Weryfikacja przez komisję

rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły

podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie

przez kandydata warunków                     lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności,

o których mowa w 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.,poz.1148 z późn.zm) (14 dni)

 

od     17.03.2020 r.

do     31.03.2020 r.

 

 

od     18.05.2020 r.

do     02.06.2020 r.

 

3.

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych

i kandydatów

niezakwalifikowanych

 

 

  01.04.2020r.

do godz. 1500

 

 

 

03.06.2020 r.

do godz. 1500

 

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica

kandydata woli przyjęcia

w postaci pisemnego

oświadczenia

 

od     02.04.2020 r.

do     10.04.2020 r.

 do godz. 1500

 

 

od     04.06.2020 r.

do     12.06.2020 r.

do godz. 1500

 

5.

Podanie do publicznej

wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów

przyjętych i kandydatów

nieprzyjętych

 

   

14.04.2020 r.

do godz. 1500

 

 

 

15.06.2020 r.

do godz. 1500

 

 

 

KRYTERIA

5. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 przyjmuje się na podstawie kryteriów (zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/247/2017 Rady Miejskiej Chełmek z2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów):

 

 

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do poświadczenia kryteriów

1.

kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkały na terenie Gminy Chełmek

50 pkt.

 

2.

rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub szkoły w danym zespole

5 pkt.

  • oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola

3.

dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły, do której kandydat ma być przyjęty

5 pkt.

  • oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola

4.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5 pkt.

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

5.

niepełnosprawność kandydata

5 pkt.

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne     w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.)

6.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5 pkt.

7.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5 pkt.

8.

wielodzietność rodziny kandydata

5 pkt.

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

9.

  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

5 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z  ustawą  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

 

W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów:

1) Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/ przedszkola (Załącznik nr 3);

2) Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły (Załącznik nr 4);

3) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Załącznik nr 5);

4) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (Załącznik nr 6).

 

Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

6.Tryb odwoławczy:

1) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

 

2) Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

3) Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

4) Dyrektor szkoły, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisjiw terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

5) Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 3.

 

 

 Top free joomla themes, business hosting.

Kontakt

 

Samorządowy Zespół Szkół
im. Marii Konopnickiej
w Gorzowie
32-660 Chełmek
ul. Szkolna 3, Gorzów
tel/fax: (033) 846-14-75

mail: sekretariat@szsgorzow.pl

Galeria Zdjęć

Prace uczniów

 

ORIGAMI

Nagrody dla uczniów "Wiktory"

statuetka

"Przyjaciel szkoły"


 DSC4641

Cytaty

Platon

Myśleć, to co prawdziwe,
czuć, to co piękne
i kochać co dobre
– w tym cel życia

Zegar

Data

Statystyka

Odsłon : 210301