ukash Ukash Satın Almak İçin Doğru adrestesiniz. En ucuz en güncel ukash kart satışı bu adreste. Her zaman kaliteli pin numarası almak için mutlaka bize ulaşın. Ukash 19 haneli bir kartdır. Bu kart ile bir çok siteden alış veriş yapabilmektesiniz. -
Ważne informacje
Informacje 2019/2020 PDF

KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 

Plakat - Joanna kl. VII

Plakat - Oliwia kl. VII
 

Plakat - Martyna kl. VII

 Plakat - Michalina kl. VII

 

Plakat - Amelia kl. VII

Plakat - Kacper kl. VI


Informacja !!!

wybory Drodzy Uczniowie !!! Kampania do Samorządu Szkolnego startuje w dniu 12 czerwca 2020 r. Uprzejmie proszę przyszłych kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021 o przysyłanie plakatów wyborczych w formie cyfrowej (np. dokument tekstowy, plakat, dokument tekstowy w chmurze, prezentacja
w chmurze) do Pani Katarzyny Białas-Szafraniec

do piątku 19 czerwca do godz. 12.00

                19 czerwca 2020r. umieścimy je na stronie www szkoły. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz wyboru opiekunów Samorządu Uczniowskiego odbędą się 26 czerwca 2020 r przy odbiorze świadectw.          

 

Do dnia 25 czerwca 2020 r. będzie trwała kampania wyborcza do SU.

 

                                                                                                                             Samorząd Uczniowski z opiekunami.

 


Dla uczniów klas IV- VIII – edukacja ekonomiczna i finansowa. 

bakcyl

Więcej informacji

 


WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW !!!

 

Od 25 maja 2020 r. wznawiamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
dla uczniów klas I-III. Wprowadza się konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy VIII.

 

Od 1 czerwca rozpoczną się konsultacje dla pozostałych uczniów (po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, zostaną ustalone dyżury nauczycielskie w szkole).

 

Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie.


Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia z codziennej realizacji treści zamieszczanych przez nauczycieli na edukacyjnej platformie ftp.

 

Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest spełnienie wytycznych zawartych
w wewnętrznych Procedurach i rozporządzeniu MEN.
Godziny zajęć zostaną ustalone po weryfikacji zgłoszeń.

 

 


Zdalna Szkoła
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego

 

 

Logotypy 1644x156

 

 

W dniu 21 kwietnia 2020 r. Gmina Chełmek podpisała Umowę o powierzenie grantu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu", działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach", dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

 

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

 

Na skutek podpisanej umowy gmina otrzymała grant w wysokości 69 991,92 zł, który został przeznaczony na zakup 24 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 12 sztuk zestawów słuchawkowych, które zostaną przekazane uczniom chełmeckich szkół podstawowych.
Zakupiony sprzęt umożliwi uczniom, którzy mają utrudniony dostęp komputera na prowadzenie edukacji w formie zdalnej, w swoich domach.
Wartość projektu wynosi 69 991,92 zł, w tym:
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 59 234,16 zł,
– środki z budżetu państwa 10 757,76 zł.

 

Zakupiony sprzęt komputerowy został przekazany do wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Chełmek, w następujących ilościach:

 

dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Gorzowie:
4 laptopy oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych.

 

– dla Samorządowego Zespołu Szkół im. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Bobrku:
4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 sztuki zestawów słuchawkowych,

 

– dla Samorządowego Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Chełmku:
6 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,

 

– dla Samorządowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Chełmku:
10 laptopów z oprogramowaniem oraz 4 sztuki zestawów słuchawkowych,

 

 

 


Ministerstwo Edukacji Narodowej – Przygotowania do egzaminów zewnętrznych 

 

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty w 2020 r.

 

WYTYCZNE

 


Ministerstwo Edukacji Narodowej – wytyczne GIS, MZ i MEN 

 

 

 

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

 

WYTYCZNE

 


Komunikat dla Rodziców dzieci przedszkolnych !!!

 

 

 

 

 

Od dnia 18 maja 2020r. nasze przedszkole wznowi swoją działalność w zakresie
zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie. Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia z codziennej realizacji propozycji zamieszczanych przez nauczycieli na Stronie Internetowej przedszkola.

 

Do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców czynnie pracujących, z których pierwszeństwo,
zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

 

Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy:

 

obowiązują stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem

 

• nie obowiązują dotychczasowe podziały grupowe;

 

Rodzice, którzy wcześniej potwierdzili wolę uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńcze zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami:

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GORZOWIE

 

W dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rodzice mają obowiązek dostarczania do placówki stosownych dokumentów, podpisanych przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów:

 

1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów  o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (jednorazowo) – załącznik nr 1;

 

2. Deklaracji  rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się 
z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania
(jednorazowo) – załącznik nr 2;

 

3. Zgody na pomiar temperatury dziecku (jednorazowo) – załącznik nr 3;

 

4. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – załącznik nr 4;

 

Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w Przedszkolu Samorządowym w Gorzowie.

 

 WEJŚCIE DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ OD STRONY PLACU ZABAW

 


WAŻNY KOMUNIKAT
dla Rodziców dzieci przedszkolnych

 

 Zarządzenie Dyrektora

 


KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
„POCZTÓWKA DO NIEBA"

 

więcej informacji

 


KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
„POCZTÓWKA DO NIEBA"

 

więcej informacji

 


Uwaga ósmoklasiści!

 

 

 

Rejestracja elektroniczna kandydatów

 

będzie trwała od 15 czerwca do 4 sierpnia.

 

 

 


WAŻNY KOMUNIKAT
dla Rodziców dzieci przedszkolnych
 

 

 Zarządzenie Dyrektora

 


Nowe terminy egzaminu ósmoklasisty

 

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało o nowym terminie egzaminu ósmoklasisty. Egzamin  będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

 


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

 

 

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,
do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Dlatego nadal będzie prowadzone kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

 


INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY VIII
szkoły podstawowej

 

na rok szkolny 2020/2021

 


 

 

 

Konkursy plastyczne proponowane przez bibliotekę szkolną

 


 

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

 

 

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,
do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym
w jednostkach systemu oświaty. Dlatego nadal będzie prowadzone kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

 

 

 


 

Szkoła z TVP 

 


 

Komunikat do rodziców i uczniów

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie s
zczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się od 25 marca kształcenie na odległość:

 


• na stronie internetowej szkoły zamieszczone będą lekcje na każdy dzień w systemie plików FTP

 


• materiały z poszczególnych przedmiotów będą pojawiać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji,

 


• uczniowie mają obowiązek systematycznego, codziennego zapoznawania się z zamieszczonymi materiałami (przyswojenie wskazanych treści, wykonanie zadań proponowanych przez nauczyciela),

 


• uczniowie mogą na bieżąco konsultować się z nauczycielem za pośrednictwem dziennika elektronicznego

 

 

 

WAŻNE!
Prosimy rodziców o czuwanie nad zasadami bezpiecznego
i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

 

 

 


 

 Pedagog Szkolny

 

 

 

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie wszelkie pytania do pedagoga szkolnego w zakresie porad i konsultacji wynikających z potrzeb związanych ze szkołą oraz z różnych innych sytuacji życiowych proszę kierować przez dziennik elektroniczny.

 

 

 

 Pedagog szkolny

 


 

WAŻNA INFORMACJA!!!

 

 

 

egzamin-

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów.
Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki
i angielskiego, o 15:00- rozwiązania!

 

W linku poniżej znajdują się materiały dla 8-klasistów

 

 http://www.cke.gov.pl

 

 

 


 

Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje

 

 

 

Tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – wszystko to można znaleźć na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz
z Ministerstwem Cyfryzacji i NASK przygotowały propozycje dla nauczycieli
i dyrektorów do zdalnej nauki z uczniami. Do dyspozycji nauczycieli jest również platforma epodreczniki.pl oraz pakiety materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów i maturzystów. Zachęcamy do korzystania!

 

 

 

Pasma edukacyjne TVP, TVP ABC i TVP Kultura – propozycje dla uczniów i nauczycieli

 

 

 

Od poniedziałku, 16 marca br. TVP, TVP ABC oraz TVP Kultura rozpoczynają emisję specjalnych pasm edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oferta zawiera nie tylko filmy fabularne, dokumentalne, propozycje publicystyczne, ale również produkcje Teatru Telewizji, dostosowane do podstawy programowej. Zachęcamy do uwzględnienia materiałów prezentowanych na kanałach Telewizji Polskiej do zdalnej pracy z uczniami w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach.

 

Oferta programowa

 

eszkola.tvp

 

eszkola.tvp 

 

Ciekawe pomysły na zabawę z młodszymi dziećmi

 

 

 

książeczka o koronawirusie

 

matematyczne zoo

 

lekcje w-fu w domu

 

dyktanda online

 

szalone liczby

 

e-przedszkolaki

 

moje dzieci kreatywne

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Edukacja przedszkolna cz.1  i cz. 2

 

Kilka słów od pedagoga szkolnego

 

 BIBLIOTEKA   SZKOLNA   poleca

 

 

 

Lektury szkolne

 

Ogólnopolska akcja edukacyjna "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego 

 

więcej informacji

 

 GrafikaDoZamieszczenia

 

 

 

 

 

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

 

Od 16.03.2020 do 25.03.2020r.

 

SZKOŁA I PRZEDSZKOLE BĘDĄ ZAMKNIĘTE

 

/nie będą się odbywać zajęcia edukacyjne, wychowawcze
i opiekuńcze/.

 

Uczniowie w tym czasie powinni  przebywać w domu

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE!!!

 

 

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

 

porozmawiaj z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody
i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,

 

♦ rodzicu, nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,

♦ pamiętaj, że jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,

♦ sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych –
tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

 

 

Jak skutecznie myć ręce ?

 

kichanie2 

 

 

 


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

 

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19,
do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym
w jednostkach systemu oświaty. Dlatego nadal będzie prowadzone kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.
 

 


Ważna informacja!!!

 

Szanowni Państwo,

w związku z epidemią koronawirusa oraz zamknięciem szkoły
i przedszkola

wszelkie sprawy prosimy załatwiać poprzez

kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem.

tel.(033) 846-14-75

e-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

Dzieci uczą rodziców w domu!

 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji, co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. „Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem”. W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

Dzieci uczą rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej – nauka zdalna


 

OGŁOSZENIE!!!

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

 

porozmawiaj z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,

 

♦ rodzicu, nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,

♦ pamiętaj, że jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,

♦ sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

 

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych –
tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

Jak skutecznie myć ręce ?

 

kichanie2 

 


 

OGŁOSZENIE!!!

 

Od dnia 3 marca 2020r. rozpoczyna się nauka pływania dla uczniów klasy II.

 

Zajęcia odbywać się będzie w godzinach popołudniowych raz w tygodniu
 na krytej pływalni w Oświęcimiu. W trakcie realizacji projektu każdy uczestnik skorzysta z 20 godzin nauki pływania.

 

Regulamin zajęć sportowych

Program zajęć

Harmonogram wyjazdów

 


 

 

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

Od dnia 2 marca 2020r. rozpoczynają się w naszej szkole zajęcia  gimnastyki korekcyjno-kompenascyjnej dla uczniów klas I -III.

Zajęcia odbywać się będzie w godzinach popołudniowych raz w tygodniu
w poniedziałki w godzinach od 14.15 do 15.15.

Program zajęć

Regulamin zajęć

 


 

 Od dnia 14 lutego 2020r. można skorzystać w naszej szkole z wizyty u psychologa

(rodzice, uczniowie)

 

PSYCHOLOG - mgr Magdalena Soból

 

Harmonogram pracy psychologa

 


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA CHEŁMEK

 

Ogłoszenie

W czasie ferii zimowych świetlica będzie czynna w dniach
27.01 2020 - 07.02.2020 od poniedziałku do piątku w godz. 07.00-15.00.

Zapisy dzieci z gminy Chełmek na pobyt w świetlicy
realizowane są osobiście (Chełmek ul. Brzozowa 7-9)
lub telefonicznie ( 33 846 10 25).

Kartę zapisu dziecka można pobrać ze stony:
http://www.swietlicachelmek.pl/ - zakładka ogłoszenia.

*Szczegółowy plan zajęć będzie dostępny w dniu 24.01.2020
na stronie internetowej świetlicy.

* Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 


 

 

 KOMUNIKAT!!!

 

Od 2 stycznia 2020 r. zmiana planu lekcji

 


OGŁOSZENIE!!!

 

Od dnia 2 stycznia 2020r. zmianie ulegają ceny żywienia dzieci w przedszkolu i w szkole:

 

CENNIK DLA SZKOŁY:

1. cena obiadu 5,00zł

2. cena śniadania 2,00zł

 

CENNIK DLA PRZEDSZKOLA:

Koszt całodziennego żywienia 6zł

1. cena śniadania 1,70zł

2. cena obiadu 3,00zł

3. cena podwieczorku 1,30zł

 

 


Kiermasz szkolny

 

20191212 095650

 


 Akcja "Góra grosza"

 

Co roku, na przełomie listopada i grudnia, w szkołach
i przedszkolach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza.

Celem na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Zbiórka trwa od 25 listopada do 2 stycznia!

plakat-1

 

 


Zostań pomocnikiem Św. Mikołaja

 

Samorząd Uczniowski ogłasza zbiórkę słodyczy na rzecz Fundacji Ludzi z Potencjałem

 

Zbiórka trwa do 29 XI 2019r.

 


Zachęcamy wszystkich do głosowania na naszą świetlicę szkolną, która bierze udziała w akcji Się gra się ma wystarczy wejśc na stronę www.siegrasiema.com wyszukać naszą szkołę i oddać głos.

 

swietlica


 

 schronisko


OGŁOSZENIE!!!

 

W dniu 21 października 2019 r.  od godz.17.00 do godz. 18.00 odbędą się konsultacje z Rodzicami


OGŁOSZENIE!!!

 

W dniu 9 października 2019r. (tj. środa) obowiązywać będzie

skrócony rozkład lekcji.

 

Zajęcia świetlicowe wg planu do godz.15.20

 


 

pilka1 

 

Szanowni Państwo!

 

Chciałbym zachęcić Państwa do zapisania swoich dzieci
na zajęcia Super Szkoły „11”.

 

To nowatorskie zajęcia sportowe dla dziewczynek i chłopców w wieku 3-6 lat „Super Skrzaty” i 7-9 lat „Super Kids”. Program zajęć został opracowany we współpracy z najlepszymi polskimi trenerami od szkolenia dzieci i młodzieży,
w oparciu o najlepsze metody nauczania zaczerpnięte z akademii FC Barcelony
i Benfiki Lizbona.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych, ambitnych
i odpowiedzialnych trenerów posiadających licencję UEFA, pasjonatów sportu, którzy ciągle poszerzają swoją wiedzę, tak, żeby przekazać w najlepszy, nowatorski sposób wartości, które niesie ze sobą sport.

Zajęcia sportowe dla dzieci „Super Skrzaty” i „Super Kids” oferują:

 

- zajęcia ruchowe oparte na ciekawych grach i zabawach

- rozwijanie indywidualnych zdolności motorycznych, koordynacyjnych i technicznych

- atrakcyjne, kolorowe gry i zabawy kształtujące postawę sportową

- budowanie relacji w grupie i współpracy zespołowej

- poszukiwanie w sporcie pasji i radości z życia

- wpajanie poczucia własnej wartości i poszanowania zasad fair play

- nauka o zdrowym odżywianiu i dbaniu o swoje zdrowie.

 

Zajęcia będą odbywały się od października, raz lub dwa razy w tygodniu, oparte są na autorskim, nowoczesnym programie, który czerpie z najlepszych metod nauczania na tym, niezwykle ważnym, etapie rozwoju dziecka.

Jesteśmy pewni, że realizacja takich zajęć znacznie przyczyni się do rozwoju psychofizycznego dzieci, odnalezienia ciekawości i pasji do sportu i co najważniejsze, przyniesie radość i uśmiech.

Chęć udziału w takich zajęciach pokaże Państwa niezwykłą otwartość i chęć dbania o zdrowie
i kondycję swoich dzieci.

Z nieukrywaną przyjemnością przeprowadzimy dla dzieci bezpłatne zajęcia pokazowe, które odbędą się w drugiej połowie września. O terminie zajęć poinformujemy na specjalnym plakacie i na stronie www szkoły.

Cena za zajęcia to 30 zł/miesiąc, a przy zgłoszeniu się całej grupy przedszkolnej/całej klasy, to koszt zajęć wyniesie 25 zł/m-c. Zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci mogło w tych zajęciach uczestniczyć.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem dzieci w takich zajęciach, proszę wstępną informację przekazać do Sekretariatu szkoły lub Wychowawcy grupy/klasy, pozwoli nam to oszacować Państwa zainteresowanie i dokonać podziału na grupy przed zajęciami pokazowymi.

Rekrutacja na zajęcia będzie prowadzona do 27 września, a możliwość zapisania również po zajęciach pokazowych.

 

                                               Serdecznie zapraszam do współpracy!

 

                                                                                                                                           Z pozdrowieniami,

                                                                                                                                           Super Szkoła „11”

 


Segregacja odpadów

 

Recycling

 

Drodzy uczniowie !

W trosce o środowisko, w którym żyjemy rozpoczynamy systemowe działania majce na celu właściwą segregację odpadów komunalnych. Na terenie szkoły, wewnątrz budynku, na każdym piętrze zostaną wystawione komplety czterech pojemników oznaczone kolorami: żółtym, zielonym, niebieskim,  i brązowym oraz opisane we właściwy sposób. Dodatkowo w każdej klasie będą pojemniki na papier. 

segregacja

 


UWAGA:

 


Znalezione obrazy dla zapytania budżet obywatelski małopolska gif Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Chełmek, którzy ukończyli 16 rok życia do oddania swojego głosu na zadanie, które zgłosiłem do IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.


 Zadanie nosi tytuł „ZAPROGRAMUJ SIĘ NA PRZYSZŁOŚĆ” i skierowane jest do uczniów szkół podstawowych z Chełmka, Bobrka i Gorzowa. Kwota zadania wynosi 146.880 zł.

 W ramach zadania 170 uczniów będzie miało możliwość uczestniczenia w bezpłatnych zajęciach z robotyki i języka angielskiego pod okiem wykwalifikowanych nauczycieli, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Dzieci wezmą także udział w wycieczce do Centrum Nauki i Zabawy KLOCKOLAND w Krakowie. Zajęcia dla dzieci z Naszej Gminy będą odbywać się  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Powstańców Śląskich w Chełmku, w Szkole Podstawowej  im. Kardynała Adama Stefana Sapiehy w Bobrku oraz w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gorzowie.

Aby inicjatywa mogła być zrealizowana, musi uzyskać wystarczającą ilość głosów, dlatego zachęcam do głosowania  w dniach od 09.09.2019r. do 30.09.2019r.
 
KOD ZADANIA:          MZA 1

NAZWA ZADANIA:    Zaprogramuj się na przyszłość

KWOTA ZADANIA:    146 880,00 zł


 Głosować można:

• przez internet (na stronie www.bo.malopolska.pl),

• na kartach do głosowania (urny będą dostępne w 26 lokalizacjach na terenie całej Małopolski m. in. w Chrzanowie – Urząd Miejski, al. Henryka 20; i w Oświęcimiu – Agenda Zamiejscowa UMWM ul. Jędrzeja Śniadeckiego 21 ),

• a także za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub jednej z jego agend zamiejscowych; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”)


 Wzór karty do głosowania dostępny jest na stronie internetowej  www.bo.malopolska.pl

karta do głosowania


 Zachęcam wszystkich do oddania swojego głosu                                                                                

Piotr Szyndler

 Top free joomla themes, business hosting.

Kontakt

 

Samorządowy Zespół Szkół
im. Marii Konopnickiej
w Gorzowie
32-660 Chełmek
ul. Szkolna 3, Gorzów
tel/fax: (033) 846-14-75

mail: sekretariat@szsgorzow.pl

Galeria Zdjęć

Prace uczniów

 

ORIGAMI

Nagrody dla uczniów "Wiktory"

statuetka

"Przyjaciel szkoły"


 DSC4641

Cytaty

Cyceron

"Wrogowie często mówią prawdę, przyjaciele nigdy."

Zegar

Data

Statystyka

Odsłon : 210306