Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2020/2021

do Przedszkola Samorządowego (szczegółowe informacje na stronie przedszkola) oraz do klasy I Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do klasy pierwszej szkoły Podstawowej W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ IM.MARII KONOPNICKIEJ W GORZOWIE na rok szkolny 2020/2021

Informację opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn.zm )

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się przyjęcie do klasy I (rok urodzenia 2013) – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka. (Załącznik nr 1)
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. (Załącznik nr 2).
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat,ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego (Zarządzenie nr 0050.240.2020 Burmistrza Chełmka z dnia 20 stycznia 2020r.) oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmek.
  Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 09.03.2020 r. do 16.03.2020 r. do godz. 1500 od 04.05.2020 r. do 08.05.2020 r. do godz. 1500
  2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r.,poz.1148 z późn.zm) (14 dni) od 17.03.2020 r. do 31.03.2020 r. od 18.05.2020 r. do 02.06.2020 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 01.04.2020r. do godz. 1500 03.06.2020 r. do godz. 1500
  4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 02.04.2020 r. do 10.04.2020 r. do godz. 1500 od 04.06.2020 r. do 12.06.2020 r. do godz. 1500
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14.04.2020 r. do godz. 1500 15.06.2020 r. do godz. 1500
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 przyjmuje się na podstawie kryteriów (zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/247/2017 Rady Miejskiej Chełmek z2 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej placówki oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów):
  Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do poświadczenia kryteriów
  1. kandydat do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkały na terenie Gminy Chełmek 50 pkt.
  2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub szkoły w danym zespole 5 pkt. oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/przedszkola
  3. dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły, do której kandydat ma być przyjęty 5 pkt. oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie przedszkola
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 5 pkt. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  5. niepełnosprawność kandydata 5 pkt. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.)
  6. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 5 pkt.
  7. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 5 pkt.
  8. wielodzietność rodziny kandydata 5 pkt. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  9. objęcie kandydata pieczą zastępczą 5 pkt dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)

  W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica stosownych dokumentów:

  • Oświadczenie – rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły/ przedszkola (Załącznik nr 3);
  • Oświadczenie – dogodne (względem miejsca pracy jednego z rodziców kandydata) położenie szkoły (Załącznik nr 4);
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (Załącznik nr 5);
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (Załącznik nr 6).

  Dokumenty te składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 6. Tryb odwoławczy:
  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
  • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor szkoły, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

  Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły przy ul. Szkolnej 3.